Program

Sprejem in vključevanje otrok

Vrtec vpisuje otroke od 11 mesecev do vstopa v šolo. Potek vpisnega postopka: starši izrazijo željo za vpis po telefonu ali pisno, si ogledajo vrtec in se vpišejo na čakalno listo. Vpisovanje otrok v vrtec poteka tekom celega leta (če imamo prosta mesta).

Uvajanje novih otrok poteka postopno in individualno. Eden od staršev uvaja otroka tako, da je z njim skupaj v vrtcu. Prve dni je to daljši čas, ki pa se postopno skrajšuje. Vzgojiteljica starše sproti obvešča, kdaj lahko otrok ostane sam v vrtcu. Pomembno je, da so starši pri uvajanju umirjeni in da ga brez naglice pripeljejo v igralnico. Starše prosimo, da redno, vljudno in iskreno komunicirajo z vzgojiteljico. Vzgojiteljice so na razpolago za govorilne ure in starše prosimo, da se jih udeležujejo.

Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, prav tako pa si tudi vrtec pridržuje pravico, da lahko otroka izpiše, če se otrok ne more vključiti v skupino oziroma v dejavnosti, ki se odvijajo v vrtcu, če obstaja močno nasprotje med vzgojo v vrtcu in doma, če starši ne spoštujejo dogovorov z vzgojiteljicami, če starši izrazito nasprotujejo pedagoškim načelom in načinu njihovega izvajanja v vrtcu, če starši zamolčijo pomembne podatke o otrokovem zdravju, če otrok preneha prihajati v vrtec in starši ne obvestijo vzgojiteljice o vzroku odsotnosti, če starši ne izpolnjujejo redno svojih finančnih obveznosti do vrtca. V obeh primerih velja enomesečni odpovedni rok.

Oblikovanje oddelkov

V oddelek prvega starostnega obdobja so razporejeni otroci od približno enega do treh let, v oddelek drugega starostnega obdobja pa otroci od približno tretjega leta do vstopa v šolo. Oddelki so lahko starostno homogeni, starostno heterogeni in kombinirani.

Izvajanje programa

Program traja do 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca in ga izvajamo od ponedeljka do petka. Spremenjena organizacija izvajanja programa poteka v dnevih pred prazniki, med njimi ali po njih in v poletnih mesecih.

Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki upoštevata razvojno stopnjo, interese otrok in pobude otrok in staršev. Pri izvajanju programov omogočata otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Otroci se učijo preko igre in lastne aktivnosti v večjih in manjših skupinah ter individualno.

Osnova za načrtovanje dela v vrtcu je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. V skladu z našo vizijo vključujemo v delo tudi učenje tujih jezikov, spoznavanje vrednot ter različne druge dejavnosti.

Dnevni program

Otroci delajo v ozračju spoštovanja, svobode, odgovornosti, urejenosti in sodelovanja. V program uvajamo individualni pristop do otrok, vzgojo v vrednotah in samostojnosti. Didaktična sredstva spodbujajo otrokovo samostojno raziskovanje.

Okvirni dnevni program:

 • sprejem otrok in igra,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, malica ter igra otrok v prostorih vrtca ali na prostem, sprehodi, obiski različnih ustanov,
 • kosilo,
 • počitek, mirne dejavnosti,
 • malica,
 • igra in nadaljevanje dejavnosti ter odhodi otrok domov.
 • Ob prihodu in odhodu otrok lahko starši in pedagoški delavci izmenjajo pomembne informacije o počutju otroka. Igre in dejavnosti potekajo ves čas bivanja otrok v vrtcu. Pozorni smo na organizacijo prostora in izbiro sredstev, na pogoje, ki zagotavljajo otrokovo aktivnost in uravnotežen razvoj na vseh področjih.

  Dnevni program je glavna dejavnost vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Razvoj otrok spodbujamo z bogatimi vsebinami, ki jih dopolnjujemo z večjimi akcijami. Nekaj tematskih poudarkov iz ponudbe: letni časi, narodni običaji, rojstni dnevi otrok, tuji jeziki, vrednote, gibanje, narava, dnevi kulture, dnevi družine, ekologija, varnost v prometu, spodbujanje branja, medgeneracijsko sodelovanje.

  Pri izbiri in izvajanju vsebin strokovne delavke in delavci upoštevajo interese in želje otrok ter celo skupino. Otroci imajo možnost izbire dejavnosti, prostora, materialov za igro. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ustvarjata pogoje za aktivnost in napredek vsakega otroka na spoznavnem, socialnem, gibalnem in emocionalnem področju.

  Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci vrtca

 • likovne delavnice,
 • glasbene, plesne in športne delavnice,
 • naravoslovje (otroci opazujejo rastline in živali, skrbijo zanje in si pri tem oblikujejo pozitiven odnos do narave),
 • spoznavanje vrednot in različnih kultur,
 • tuji jezik (majhni otroci so dovzetni za novo znanje in tudi za tuje jezike, pri čemer imajo prednost pred odraslimi, saj se učijo s posnemanjem, brez zadrege in zlahka se naučijo predvsem pravilne izgovorjave in naglasa. Otroci tudi hitro razumejo tuj jezik brez da bi jim prevajali posamezne besede.),
 • prometna vzgoja,
 • ekološka vzgoja (otroci razvijajo občutljivost za okolje in odgovornost za njegovo varovanje).
 • Posebno pozornost namenjamo

 • Varnosti otrok: veliki, svetli, zračni prostori z opremo, ki omogočajo varno gibanje, vzdrževan vrt oziroma igrišče, ukrepi za vzdrževanje higiene, določen postopek in način ravnanja v primeru poškodbe oziroma nesreče otroka, izobraževanje staršev v zvezi z varnostjo otrok.
 • Zdravju otrok: s kakovostnim vzgojnim programom, prehrano in nego, gibanjem na vrtu v zelenem okolju, z vzdrževanjem higiene, preprečevanjem širjenja obolenj, z zdravstveno vzgojnim izobraževanjem otrok, staršev in vzgojiteljev ter ostalih zaposlenih v vrtcu.
 • Vzgoji in izobraževanju otrok: z razvijanjem razumevanja sebe in drugih, sposobnosti za dogovarjanje, raziskovalnega duha, domišljije, radovednosti, spodbujanjem govora, branja in pisanja v slovenskem in angleškem jeziku, razvijanjem umetniškega izražanja in s posredovanjem znanj iz različnih področij vsakdanjega življenja.
 • Spoštovanju otrokovih potreb in interesov: za otroke, ki prvič prihajajo v vrtec, organiziramo uvajanje skupaj s starši, tako da je prehod iz družine v novo okolje čim lažji.
 • Prijetnemu počutju otrok: s spodbujanjem gibanja, počitka, z zagotavljanjem čustvene varnosti, varnega, zdravega in prijaznega okolja.
 • Prehrana otrok v našem vrtcu

  Prehrana v vrtcu je preprosta, zdrava in naravna. Namesto belega kruha otroci velikokrat dobijo polnozrnatega, koruznega ali ovsenega. Kupujemo kruh brez aditivov. Pijejo nesladkan čaj in vodo. Pazimo tudi na posebne potrebe otrok in želje staršev, na primer, da otroci ne dobivajo mlečnih izdelkov (če jim mleko škoduje). Namesto sladkarij na koncu kosila jim raje ponudimo sadje.

  Prehrana je:

 • dnevno sveže pripravljena,
 • zdrava in uravnotežena,
 • varna in pestra.
 • Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij.

  Jedilniki so:

 • tedenski,
 • prilagojeni letnemu času,
 • na vpogled so na oglasnih deskah.
 • Otrokom v vrtcu zagotavljamo:

 • zajtrk,
 • dopoldansko malico (sadna kaša ali sadje),
 • kosilo in
 • dve popoldanski malici.
 • Vsi otroci imajo ves dan na razpolago napitke (poleti ponudimo vodo, pozimi čaj).

  Ob morebitnih praznovanjih rojstnih dni otrok v vrtcu želimo, da starši kot pozornost prinesete predvsem živila, ki vsebujejo zaščitne snovi (sveže in suho sadje, svežo zelenjavo, sadni sok). S tem tudi vi prispevate k zdravemu prehranjevanju otrok v vrtcu.

  Dodatne informacije