Projekt ERASMUS+ : Etične vrednote za predšolske otroke

O projektu

Vrtci Mala akademija in Angelin vrtec iz Slovenije ter vrtec Gulten ve Omer Unlukahraman Anaokulu iz Turčije smo leta 2014 pričeli delati na projektu o etiki za predšolske otroke. Čeprav vsi trije uporabljamo različne kurikule za vrtce (Mala akademija dela na osnovi slovenskega Kurikula za vrtce, Angelin vrtec po programu Montessori, turški vrtec pa sledi ciljem in načelom turškega nacionalnega kurikula), že dolgo opažamo, da vzgojiteljem in staršem manjkajo podlage, s pomočjo katerih bi lahko predšolskim otrokom posredovali vzgojo o vrednotah. Zato smo raziskali, katere vrednote so sposobni dojemati predšolski otroci, kaj menijo o posredovanju vrednot predšolskim otrokom njihovi starši in vzgojitelji; analizirali smo, koliko so vrednote prisotne v kurikulih vseh treh vrtcev in koliko izobrazbe na to temo dobijo vzgojitelji med študijem.

Pregled relevantnih avtorjev je pokazal, da sta družina in vrtec najpomembnejši družbeni inštituciji, ki otrokom lahko posredujeta vrednote. Vrsta raziskovalcev meni, da je treba z vrednotami seznanjati že predšolske otroke in tudi navaja, katere vrednote predšolski otroci razumejo. S pomočjo pregleda literature smo ugotovili, katere vrednote se zdijo pomembne staršem, na kakšne načine lahko starši predšolskim otrokom privzgojijo vrednote in kakšne oblike usposabljanja staršev obstajajo za izboljšanje vzgajanja otrok o vrednotah. Znanstvena literatura tudi navaja, da so vzgojitelji zelo pomembni za razvoj vrednot med predšolskimi otroki, da bi morali delati na izgradnji svoje etike in da je pomembno sodelovanje med starši in vzgojitelji.

Analiza treh različnih kurikulov za vrtce je pokazala, da vsebujejo cilje, načela in dejavnosti, ki večkrat omenijo tudi vrednote. Vendar pa so v vseh treh kurikulih mnogo podrobneje obravnavane dejavnosti na področjih gibanja, jezika, umetnosti, družbe, znanosti, matematike (in druga) kot pa dejavnosti na področju etike. Za vrednote v nobenem od obravnavanih kurikulov ni posebnega področja oziroma ni naštetih dejavnosti, ki bi jih lahko vzgojitelji načrtno uporabljali pri vsakdanjem delu. Kurikuli sicer izražajo mnenje, naj bi vzgojitelji posredovali otrokom vrednote v okviru vseh dejavnosti, vendar bi morali imeti vzgojitelji vsaj predhodno izobrazbo o tem, kako se otrokom posreduje vrednote. Ob pregledu visokošolskih programov za vzgojitelje smo ugotovili, da v Sloveniji dva visokošolska programa od treh vsebujeta vsak po en predmet na temo vrednot; v Turčiji pa je med 53 javnimi visokošolskimi programi za vzgojitelje le 10 takšnih, ki vsebujejo tudi predmet na temo vrednote. V vseh teh primerih razen enega gre za izbirne in ne obvezne predmete.

Glede na to smo v okviru projekta izdelali priročnik s primeri različnih dejavnosti, ki lahko vzgojiteljem in staršem pomaga pri vzgoji otrok o vrednotah. Ker smo pri razvoju priročnika sodelovali ljudje z različno kulturo in z različnimi kurikuli za vrtce, smo vsak prispevali nekaj svojega. Prav gotovo nekaterim vrtcem določene dejavnosti ne bodo ustrezale in jih ne bodo uporabili, vendar pa smo pričeli s primeri in upamo, da jih bomo lahko v naslednjih letih razvili še kaj več in dodali v priročnik.

V okviru projekta smo pripravili tudi video usposabljanje, ki je namenjeno vzgojiteljem in staršem in vsebuje vrsto dejavnosti, s katerimi je mogoče med predšolskimi otroci razvijati vrednote kot so odgovornost, spoštovanje, razumevanje kaj je prav in kaj narobe, samozavest, vljudnost, pomoč drugim, sodelovanje, prijateljstvo, domišljijo, poštenost, ljubezen, hvaležnost itd. Usposabljanje si lahko ogledajo starši in vzgojitelji vseh otrok v Sloveniji, Turčiji in drugje po svetu.

Partnerji

Leila, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o.

Leila d.o.o. je bila ustanovljena leta 1989 kot prva slovenska zasebna organizacija za iskanje kadrov. V letu 1992 je registrirala še izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V okviru izobraževalne dejavnosti je izvajala različne programe za izobraževanje brezposelnih, pa tudi srednješolski in višješolski akreditirani program Poslovni sekretar. Leila d.o.o. je tudi raziskovalna organizacija, ki je bila vpisana v register slovenskih raziskovalnih organizacij pod številko 1003.

Leta 2013 smo uvedli še dejavnost vrtca. Tudi vrtec je vpisan v Razvid slovenskih vrtcev. Vrtec Mala akademija skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok med 11 mesecem in 6/7 let starosti. Vrtec je odprt za pripadnike vseh občin in vseh držav. Vsaka skupina v vrtcu ima dva vzgojitelja. V pomoč nam je tudi Montessori vzgojiteljica, pedagoški in tehnični vodja (ki ima magisterij iz izobraževanja). Vse osebje ima potrdila o nekaznovanosti, potrdila o opravljenih izpitih iz varstva pri delu in druga potrdila. Naša vizija je razviti vrtec, v katerem se otroci, starši in zaposleni dobro počutijo, zato si prizadevamo za poštene in prijazne odnose.

Angelin vrtec

Angelin vrtec je organizacijska enota Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo. Njegov ustanovitelj je Slovenska provinca uršulink Rimske unije Reda svete Uršule.

Angelin vrtec je zasebni katoliški vrtec, ki deluje po programu Montessori vrtca. Deluje na temelju krščanskih vrednot. Svoja vrata je otrokom in staršem odprl v januarju 2002.

Otroci so razporejeni v tri heterogene oddelke drugega starostnega obdobja (vrtec, 3–6: rumena, zelena in vijolična soba) ter v dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja (jasli, 1–3: oranžna in rdeča soba). Skupno je v vrtec vključenih 87 otrok in 12 strokovnih delavcev.

Vrtec izvaja program montessori. Učni načrt vključuje dejavnosti na področjih, ki so del pripravljenega okolja. Otrok izbira med različnimi razvojnimi materiali, razvrščenimi po sledečih področjih:

 • vsakdanje življenje,
 • zaznavanje,
 • jezik,
 • matematika,
 • umetnost,
 • finomotorika (posebej za mlajše otroke),
 • znanost ter
 • verska vzgoja v Katehezi Dobrega pastirja, ki jo izvajamo v posebnem prostoru: atriju.
 • Otroci se lahko gibajo v sobi ali zunaj, na igrišču, kjer si tudi lahko izberejo dejavnosti, primerne za zunaj, posvetijo čas socializaciji, raziskovanju. Zaradi individualnega pristopa vzgojitelj opazuje delo posameznega otroka, mu predstavlja nove materiale in dejavnosti, ga spodbuja k samostojnosti, skrbi za delovno in spoštljivo ozračje v skupini ter pripravlja zanj primerno okolje. Vzgojiteljeva naloga je, da otroku pomaga, da si bo zgradil konstruktiven odnos do sebe, drugih, stvari, stvarstva ter Boga. V okolju, v katerem bo lahko raziskoval, razvijal vse svoje sposobnosti, izražal svoja čustva ter svojo osebnost, bo to zanj priložnost tudi za spoznavanje sebe in življenja skupaj z drugimi.

  Več informacij o vrtcu najdete na spletni strani: http://ursulinke.rkc.si/angelin_vrtec.php

  Gulten ve Omer Unlukahraman Anaokulu, Turčija

  Šola oziroma vrtec je v deželi Kilis na jugu Turčije. Je javni vrtec, ki je bil ustanovljen leta 2003 na površini 4 hektare. Šolsko poslopje je veliko 500 kvadratnih metrov, vrt pa 3,5 hektare. Na vrtu z veliko cvetlicami imajo otroci možnost igranja na prostem. V prostorih šole so sobe za ravnatelja in njegovega pomočnika, za vzgojitelje, igralnica, konferenčna soba, kuhinja, arhiv in pet učilnic. Otroci, ki obiskujejo vrtec, so stari med 4 in 6 leti. Ena skupina obiskuje šolo med 7.30 in 12.30, druga pa med 12.30 in 17.30. Otroke učimo turškega jezika, kako naj skrbijo zase, razvijamo njihove psihomotorične veščine, socialno čustveni razvoj in kognitivni razvoj. Delamo po učnem načrtu, ki pripravlja otroke na osnovno šolo.

  Vrtec Gulten ve ömer ünlükahraman namenja posebno pozornost družbeno kulturnemu razvoju otrok. V ta namen organizira zanje vrsto aktivnosti, kot so koncerti, drame, pripovedovanje zgodb, letni dogodki in pikniki. Ob takih priložnostih otroci igrajo in plešejo.

  Raziskovalna študija

  ETIKA ZA PREDŠOLSKE OTROKE (avtorji: Marinko Irena, Marinko Jurij, Alič Cirila, Benec Čuk Ema, Burjek Janja, Emeršič Metod, Ipavec Nina, Istenič Vesna, Jerina Martina, Kržič Katarina, Le Roux Neža, Nidorfer Anja, Opeka Tina, Rezan Gültekin Rabia, Slakan Urška, Ünlükahraman Güllü, Zori Nalan, Zrimšek Pavlina)

  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN ETİK DEĞERLER: ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI (Alič Cirila, Benec Čuk Ema, Burjak Janja, Emeršič Metod, Ipavec Nina, Istenič Vesna, Jerina Martina, Kržič Katarina, Leroux Neža, Marinko Irena, Marinko Jurij, Nidorfer Anja, Opeka Tina, Rezan Gültekin Rabia, Slakan Urška, Ünlükahraman Güllü, Zori Nalan, Zrimšek Pavlina tarafından hazırlanmıştır.)

  Priročnik o predšolskih dejavnostih za razvoj etike

  Priročnik vsebuje številne aktivnosti za učitelje in za starše predšolskih otrok in jim pomaga seznanjati otroke z etičnimi vprašanji.

  Priročnik

  Učni načrti etike za vzgojitelje

  Visokošolski predmeti etike za vzgojitelje

  Okul öncesi öğretmenleri için etik değerler dersleri

  Nadaljnje delo na projektu

  Trajnost projekta

  Projekt Prva zaposlitev

  Prvega avgusta 2017 je vrsta slovenskih vrtcev pričela izvajati projekt “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018“. Z razpisom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija (Socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost) spodbujata zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu.

  Vrtec Mala akademija je leta 2017-2018 prvič sprejel na projektno delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja mlado sodelavko, ki se je pri tem seznanila z vsemi možnimi deli, ki jih v vrtcu lahko izvaja pomočnica vzgojitelja, se teoretično in praktično pripravila na strokovni izpit in se je po končanem usposabljanju redno zaposlila v vrtcu. Leta 2020 je Mala akademija sprejela še eno sodelavko v okviru projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020. Tudi ta je zelo uspešno opravila usposabljanje in se vpisala v magistrski študij. Glede na to, da so v vrtcu Mala akademija otroci tujih in slovenskih državljanov, da se vse otroke seznanja z angleškim jezikom in glede na afiniteto obeh sodelavk do tujih jezikov, sta se še dodatno usposabljali v znanju tujega jezika.

  Projekt Prva zaposlitev se nam zdi izredno dober način, da vrtci dobro seznanijo mlade osebe z delom, spoznajo njihove želje po nadaljnjem profesionalnem razvoju in jih bodisi zaposlijo ali usmerijo v nadaljnji študij.